Loading Calculator...

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van BerekenJeBelasting.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van de websites van berekenjebelasting.nl websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van berekenjebelasting.nl. Lees deze zorgvuldig door voordat u berekenjebelasting.nl gaat gebruiken.

U kunt de Gebruiksvoorwaarden ook inzien op het kantoor van berekenjebelasting.nl of berekenjebelasting.nl kan u de Gebruiksvoorwaarden toesturen op uw verzoek.

Wie is berekenjebelasting.nl?

Berekenjebelasting.nl is een internetonderneming die een berekening maakt voor uw te betalen inkomstenbelasting. Het hoofdkantoor van Berekenjebelasting.nl bevindt zich in Amsterdam op het Jacob Marisplein 23hs en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59918500.

Algemeen

Op het gebruik van een Berekenjebelasting.nl website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Algemene Voorwaarden en andere aanvullende regelgevende documenten die Berekenjebelasting.nl publiceert op de Berekenjebelasting.nl websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Berekenjebelasting.nl.

Berekenjebelasting.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Berekenjebelasting.nl websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Berekenjebelasting.nl accounthouders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Berekenjebelasting.nl, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Berekenjebelasting.nl tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de Berekenjebelasting.nl App.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Berekenjebelasting.nl website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Berekenjebelasting.nl en/of derden;
  2. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berekenjebelasting.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Berekenjebelasting.nl u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Berekenjebelasting.nl, waarbij de website binnen de kaders van Berekenjebelasting.nl verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan vragen@berekenjebelasting.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Berekenjebelasting.nl zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Hoe gaat Berekenjebelasting.nl met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacy beleid kunt u lezen waarvoor Berekenjebelasting.nl de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Berekenjebelasting.nl gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Berekenjebelasting.nl en niet op andere websites waarvoor op de Berekenjebelasting.nl websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Berekenjebelasting.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Berekenjebelasting.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Aan de uitkomst die wordt getoond op één van de websites kunnen geen rechten worden ontleend. Berekenjebelasting.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Berekenjebelasting.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Berekenjebelasting.nl websites worden aangeboden.

Berekenjebelasting.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Berekenjebelasting.nl.

Berekenjebelasting.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Berekenjebelasting.nl garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Berekenjebelasting.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. Berekenjebelasting.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Berekenjebelasting.nl.

U vrijwaart Berekenjebelasting.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie op een of meerdere Berekenjebelasting.nl websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Berekenjebelasting.nl websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Berekenjebelasting.nl op te nemen.

Berekenjebelasting.nl
Jacob Marisplein 23hs
1058 JC Amsterdam

Postadres:
Postbus 59723
1040 LE Amsterdam

vragen@berekenjebelasting.nl

Wat onze gebruikers zeggen